Меню
Количка

ЛИРИКА капс 75 мг х 14 бр

Lyrica 75 mg 14 hard capsules / Лирика 75 мг. 14 твърди капсули - Лекарства с рецепта
ЛИРИКА капс 75 мг х 14 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
0.00 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел
* За лечение на периферна невропатична болка при възрастни.* За допълнително лечение на върастни с епилепсия - парциални припадъци с или без вторична генерализация.

Lyrica 75 mg 14 hard capsules

Лирика 75 мг. 14 твърди капсули

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка твърда капсула съдържа 25 mg прегабалин (pregabalin). Капсулите Lyrica съдържат същои лактоза монохидрат.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Твърда капсула, Бяла, маркирана с "Pfizer" върху капачката и "PGN 25" върху тялото на капсулата с черномастило.КЛИНИЧНИ ДАННИ* Терапевтични показания Невропатична болка Lyrica е показана за лечение на периферна и централна невропатична болка при възрастни. Епилепсия Lyrica е показана като добавъчно лечение при възрастни с парциални припадъци с или безвторична генерализация.Генерализирано тревожно разстройство Lyrica е показана за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.*Дозировка и начин на приложение Дозовият интервал е от 150 до 600 mg на ден, разпределени в два или три приема.Lyrica може да бъде приемана с или без храна.Невропатична болка Лечението с прегабалин може да започне с доза от 150 mg на ден. В зависимост отиндивидуалния терапевтичен отговор на пациента и поносимостта дозировката може да бъдеувеличена до 300 mg на ден след интервал от 3 до 7 дни, а при необходимост до максималнадоза от 600 mg дневно след допълнителен 7-дневен интервал. Епилепсия Лечението с прегабалин може да започне с доза от 150 mg на ден. В зависимост отиндивидуалния терапевтичен отговор на пациента и поносимостта дозировката може да бъдеувеличена до 300 mg на ден след 1 седмица. Максималната доза от 600 mg на ден може да бъдедостигната след още една допълнителна седмица. Генерализирано тревожно разстройство Дозовият интервал е от 150 до 600 mg на ден, разпределени в два или три приема.Необходимостта от лечение трябва да бъде преоценявана редовно.Лечението с прегабалин може да започне с доза от 150 mg на ден. В зависимост отиндивидуалния терапевтичен отговор на пациента и поносимостта дозировката може да бъдеувеличена до 300 mg на ден след 1 седмица. След една допълнителна седмица дозировкатаможе да бъде увеличена до 450 mg на ден. Максималната доза от 600 mg на ден може да бъдедостигната след още една допълнителна седмица.Прекратяване на лечението с прегабалинВ съответствие с настоящата клинична практика, ако лечението с прегабалин трябва да бъдепрекратено се препоръчва това да стане постепенно в рамките минимум на 1 седмицанезависимо от показанието (вж. точка 4.8). Приложение при пациенти с чернодробно увреждане При пациенти с чернодробно увреждане не е необходима промяна на дозировката (вж. точка5.2).Приложение в детска и юношеска възраст Lyrica не се препоръчва за употреба при деца под 12-годишна възраст и юноши (12 - 17годишна възраст) поради недостатъчни данни относно безопасността и ефикасността (вж. точка5.3).Приложение при пациенти в напреднала възраст (над 65 години)При пациенти в напреднала възраст може да се наложи намаляване на дозата на прегабалинпоради намалена бъбречна функция (вж. "Пациенти с нарушена бъбречна функция").*Противопоказания Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества.*Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба В съответствие с настоящата клинична практика при някои пациенти с диабет, които наддаватна тегло при лечение с прегабалин, е необходимо адаптиране на хипогликемичното лечение.От постмаркетинговия опит има съобщения за реакции на свръхчувствителност, включителнослучаи на ангиоедем. Ако възникнат симптоми на ангиоедем, като подуване на лицето, околоустата или на горните дихателни пътища, прегабалин трябва да се спре незабавно.Лечението с прегабалин е било свързано с виене на свят и сънливост, които биха могли даувеличат честотата на случайно нараняване (падане) при пациенти в напреднала възраст. Има ипост-маркетингови съобщения за загуба на съзнание, объркване и умствено увреждане.Следователно, пациентите трябва да бъдат посъветвани да бъдат с повишено внимание, докатоне се запознаят с потенциалните ефекти от лечението. При контролирани проучвания, по-голяма част от пациентите, лекувани с прегабалин, сасъобщили за замъглено виждане, в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо, което еотзвучало в повечето случаи при продължително прилагане. При клиничните проучвания,където са проведени офталмологични изследвания, честотата на намаляване на зрителнатаострота и промени в зрителното поле е по-голяма при пациентите, лекувани с прегабалин,отколкото при пациентите, лекувани с плацебо; честотата на фундоскопските промени е по-голяма при пациентите, лекувани с плацебо (вж. точка 5.1).От постмаркетинговия опит също се съобщават нежелани реакции по отношение на зрението,повечето от които се отнасят до преходно замъгляване на виждането или други промени взрителната острота. Спирането на прегабалин може да доведе до отзвучаване или подобряванена тези зрителни симптоми.Съобщават се случаи на бъбречна недостатъчност, а прекратяването на прегабалин убедителнопоказва обратимостта на тази нежелана лекарствена реакция.Съществуват недостатъчно данни за спирането на приема на съпътстващи антиепилептичнилекарства след постигане на контрол на припадъците с прегабалин като добавъчна терапия, зада се премине на монотерапия с прегабалин. Наблюдавани са симптоми на отнемане при някои пациенти след спиране на краткосрочно идългосрочно лечение с прегабалин. Следните събития са били споменати: безсъние, главоболие,гадене, диария, грипен синдром, нервност, депресия, болка, потене и замайване. Пациентитетрябва да бъдат информирани за това при започване на лечението. Липсват данни за честотата и тежестта на симптомите на отнемане в зависимост отпродължителността на употреба и дозировката на прегабалин при прекратяването надългосрочно лечение с прегабалин. Налице са пост-маркетингови съобщения за застойна сърдечна недостатъчност при някоипациенти, получаващи прегабалин. Тези реакции се наблюдават предимно при пациенти встарческа възраст със сърдечно-съдови увреждания по време на лечение на невропатия спрегабалин. Прегабалин трябва да се използва с внимание при тези пациенти.Преустанавяването на прегабалин може да доведе до отзвучаване на реакцията.Пациенти с редки наследствени заболявания като галактозна непоносимост, дефицит на лактазана Lapp или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.При лечението на централна невропатична болка в резултат на гръбначномозъчна травма е билаувеличена честотата на нежеланите събития като цяло, нежеланите събития от страна на ЦНС иособено сънливостта. Това може да се отдаде на адитивен ефект, дължащ се на съпътстващотолечение (напр. анти-спастични агенти), необходимо за това състояние. Това трябва да се имапредвид, когато прегабалин се предписва за това състояние.*Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие Тъй като прегабалин се екскретира предимно в непроменен вид в урината, метаболизира се пренебрежимо малко при хора. Съответно, в in vivo проучвания не са наблюдавани клинично значими фармакокинетичнивзаимодействия между прегабалин и фенитоин, карбамазепин, валпроева киселина,ламотрижин, габапентин, лоразепам, оскикодон или етанол. Популационен фармакокинетиченанализ показва, че пероралните антидиабетни средства, диуретиците, инсулин, фенобарбитал,тиагабин и топирамат нямат клинично значим ефект върху клирънса на прегабалин.Едновременното приложение на прегабалин и пероралните контрацептивни средстваноретистерон и/или етинил естрадиол не повлиява фармакокинетиката при стационарносъстояние на нито едно от тези вещества.Прегабалин може да засили ефектите на етанол и лоразепам. В контролирани клиничнипроучвания многократни перорални дози прегабалин, приложени едновременно с оксикодон,лоразепам или етанол, не водят до клинично значими ефекти върху дишането. От пост-маркетинговия опит има съобщения за дихателна недостатъчност и кома при пациенти,приемащи прегабалин и други лекарства, подтискащи ЦНС. Прегабалин вероятно има адитивнодействие върху нарушенията на познавателната и двигателната функция, причинени отоксикодон.Не са провеждани специфични проучвания за фармакодинамични взаимодействия придоброволци в напреднала възраст. Проучвания за взаимодействия са проведени само привъзрастни. *Бременност и кърмене Липсват адекватни данни за употребата на прегабалин при бременни.Проучванията при животни са показали репродуктивна токсичност (вж. 5.3) Потенциалниятриск при хора е неизвестен. Lyrica не трябва да бъде използвана по време на бременност, освенако не е наложително (ако ползата за майката явно надхвърля потенциалния риск за плода). Прижени в детеродна възраст трябва да бъде прилагана ефективна контрацепция.Не е известно дали прегабалин се екскретира в майчиното мляко при хора; той обаче сеустановява в майчиното мляко при плъхове. Следователно, по време на лечение с прегабалинне се препоръчва кърмене.*Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Lyrica може да има леко или умерено влияние върху способността за шофиране и употреба намашини. Lyrica може да причини замаяност и сънливост и следователно може да повлияеспособността за шофиране или работа с машини. Пациентите се съветват да не шофират, да неработят със сложни машини или да участват в други потенциално рискови дейности докато серазбере дали лечението засяга тяхната способност да извършват тези дейности.*Нежелани лекарствени реакции Клиничната програма на прегабалин е включвала над 9000 пациенти, които са използвалипрегабалин, над 5000 от които са взели участие в двойно-слепи плацебо-контролиранипроучвания. Най-често съобщаваните нежелани реакции са били замаяност и сънливост.Нежеланите реакции обикновено са били леки до умерени по сила. Честотата на прекъсване налечението поради нежелани реакции за всички контролирани проучвания е била 13% припациенти, получаващи прегабалин, и 7% при пациенти, получаващи плацебо. Най-честитенежелани реакции, довели до прекъсване на лечението, в групи, лекувани с прегабалин, са билизамаяност и сънливост. В долната таблица са изброени по класове и честота (много чести (> 1/10), чести (> 1/100, <1/10), нечести (> 1/1000, < 1/100) и редки (<1/1000)) всички нежелани лекарствени реакции,които са настъпили с честота, по-голяма от плацебо и при повече от един пациент. Във всякогрупиране по честота нежеланите ефекти са представени в низходящ ред по отношениесериозността. Изброените нежелани реакции биха могли да бъдат свързани и с подлежащото заболяване и/илисъпътстващо лечение. При лечението на централна невропатична болка в резултат на гръбначномозъчна травма е билаувеличена честотата на нежеланите събития като цяло, нежеланите събития от страна на ЦНС иособено сънливостта (вж. точка 4.4). Допълнителните реакции, съобщени от пост-маркетинговия опит са включени като: "Снеизвестна честота" в Italic по-долу. Система в организма Нежелани лекарствени реакции Нарушения на имунната система С неизвестна честота Свръхчувствителност,ангиоедем, алергична реакция Нарушения на кръвта и лимфната система Редки Неутропения Нарушения на метаболизма и храненето Чести Нечести Редки Засилване на апетита Анорексия Хипогликемия Психични нарушения Чести Еуфорично настроение, обърканост, раздразнимост, намалено либидо Нечести Халюцинация, паническа атака, безпокойство, възбуда, депресия, потиснато настроение, промени внастроението, деперсонализация, засилване на безсънието, трудно намиране на думи, патологичнисънища, повишено либидо, аноргазмия, апатия Редки Невъздържаност, повишено настроение Нарушения на нервната система Много чести Замаяност, сънливост Чести Атаксия, нарушена координация, тремор, дизартрия, нарушения на паметта, нарушения на вниманието,парестезии Нечести Синкоп, ступор, миоклонус, повишена психомоторна активност, агезия, дискинезия, замаяност при изправяне, интенционен тремор, нистагъм, когнитивно разстройство, говорно нарушение, хипорефлексия, хипоестезия, амнезия, хиперестезия, чувство на парене Редки Хипокинезия, паросмия, дисграфия С неизвестна честота Загуба на съзнание, умствено увреждане,главоболие Нарушения на очите Чести Замъглено виждане, диплопияНечести Зрително нарушение, оток на очите, дефект в зрителното поле, понижена зрителна острота, болки в очите,астенопия, сухота в очите, повишена лакримацияРедкиС неизвестна честотаЗагуба на периферно зрение, осцилопсия, нарушенозрително възприятие за дълбочина, фотопсия, дразнене вочите, мидриаза, страбизъм, повишена яркост наобразитеКератитНарушения на ухото и лабиринтаЧестиРедкиСветовъртежХиперакузисСърдечни нарушенияНечестиРедкиТахикардияАтриовентрикуларен блок І степен, синусова тахикардия,синусова брадикардия, синусова аритмияС неизвестна честотаЗастойна сърдечна недостатъчностСъдови нарушенияНечестиРедкиЗачервяване, горещи вълниХипотония, хипертония, студени крайници Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения Нечести Редки Диспнея, сухота в носа Епистаксис, стягане в гърлото, назофарингит, кашлица, назална конгестия, ринит, хъркане Стомашно-чревни нарушения Чести Повръщане, сухота в устата, запек, флатуленция Нечести Подуване на корема, гастроезофагеален рефлукс, повишено слюноотделяне, хипоестезия на устнатакухина Редки Асцит, панкреатит, дисфагия, гадене С неизвестна честота Подуване на езика, диария, гадене Нарушения на кожата и подкожната тъкан НечестиРедки Папулозен обрив, потене Уртикария, студена пот С неизвестна честота Синдром на Stevens Johnson, Сърбеж Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Нечести Мускулни потрепвания, подуване на ставите, мускулни крампи, миалгия, артралгия, болки в гърба, болки в крайник, мускулна скованост РедкиРабдомиолиза, цервикален спазъм, болки във врата Нарушения на бъбреците и пикочните пътищНечести Редки Инконтиненция на урината, дизурия Бъбречна недостатъчност, олигурия С неизвестна честота Ретенция на урина Нарушения на възпроизводителната система и гърдата Чести Еректилна дисфункция Нечести Забавена еякулация, сексуална дисфункция РедкиАменорея, секреция от гърдата, болки в гърдата, дисменорея, хипертрофия на гърдата Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Чести Нарушена походка, чувство за опиянение, уморяемост, периферни отоци, едем Нечести Падане, стягане в гърдите, астения, жажда Редки Аназарка, пирексия, тръпки, увеличена болка С неизвестна честота Оток на лицето Изследвания ЧестиУвеличаване на телесното тегло Нечести Повишение на креатинин фосфокиназата в кръвта, повишение на аланин аминотрансферазата, повишение на аспартат аминотрансферазата, намаление на броя на тромбоцитите РедкиПовишение на кръвната захар, понижение на калия в кръвта, понижение на броя на левкоцитите, повишение на креатинина в кръвта, загуба на телесно тегло При някои пациенти са наблюдавани симптоми на отнемане след спиране на краткосрочно идългосрочно лечение с прегабалин. Следните събития са били споменати: безсъние, главоболие,гадене, диария, грипен синдром, нервност, депресия, болка, потене и замайване. Пациентитетрябва да бъдат информирани за това при започване на лечението.Липсват данни за честотата и тежестта на симптомите на отнемане в зависимост отпродължителността на употреба и дозировката на прегабалин при прекратяване на дългосрочнолечение с прегабалин.*Предозиране При предозиране до 15 g не се съобщава за неочаквани нежелани лекарствени реакции.Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции от пост-маркетинговия опит,наблюдавани при предозиране на прегабалин са включвали сънливост, състояние на объркване,възбуда и безпокойство.Лечението при предозиране на прегабалин трябва да включва общи поддържащи мерки иевентуално хемодиализа при нужда (вж. точка 4.2 Таблица 1). ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА5.1 Фармакодинамични свойстваФармакотерапевтична група: антиепилептици, АТС код: N03AХ16Активното вещество прегабалин е аналог на гама-аминомаслената киселина ((S)-3-(аминометил)-5-метилхексаноева киселина).Механизъм на действиеПрегабалин се свързва с допълнителната субединица (? 2 -? белтък) на волтаж-зависимитекалциеви канали в централната нервна система, измествайки мощно [3 H]-габапентин.Клиничен опит Невропатична болка Ефективността е доказана в проучвания при диабетна невропатия, постхерпетична невралгия игръбначномозъчна травма. Ефективността не е проучена при други модели на невропатичнаболка. Прегабалин е проучен в 10 контролирани клинични проучвания с продължителност до 13седмици с двукратен дневен прием (ДПД) и до 8 седмици с трикратен дневен прием (ТПД).Като цяло, безопасността и ефективността при режими на дозиране ДПД и ТПД са били сходни.В клиничните проучвания с продължителност до 12 седмици както за периферна, така и зацентрална невропатична болка, отслабване на болката е било наблюдавано до края на първатаседмица и се е запазило през целия период на лечение. В контролирани клинични проучвания при периферна невропатична болка 35% от пациентите,лекувани с прегабалин, и 18% от пациентите на плацебо са имали подобрение с 50% наточковия резултат за оценка на болката. Сред пациентите без прояви на сънливост таковаподобрение е било наблюдавано при 33% от лекуваните с прегабалин и при 18% от пациентитена плацебо. При пациенти с прояви на сънливост терапевтичният отговор е бил 48% в групата спрегабалин и 16% в плацебо-групата. В контролирано клинично проучване при централна невропатична болка 22% от пациентите,лекувани с прегабалин, и 7% от пациентите на плацебо са имали подобрение с 50% на точковиярезултат за оценка на болката. ЕпилепсияПрегабалин е проучен в 3 контролирани клинични проучвания с продължителност 12 седмиципри двукратен (ДПД) или трикратен (ТПД) дневен прием. Като цяло, безопасността иефективността при режими на дозиране ДПД и ТПД са били сходни.Намаление на честотата на припадъците е било наблюдавано до края на първата седмица. Генерализирано тревожно разстройство Прегабалин е проучен в 6 контролирани клинични проучвания с продължителност 4-6 седмици,едно проучване при пациенти в напреднала възраст с продължителност 8 седмици и еднодългосрочно проучване за превенция на рецидив с двойно-сляпа фаза на превенция на рецидивас продължителност от 6 месеца. Облекчение на симптомите на ГТР, измерено чрез Скалата на Хамилтон за оценка натревожността (HAM-A), е било наблюдавано до края на първата седмица.В контролирани клинични проучвания (4-8 седмици продължителност) 52% от пациентите,лекувани с прегабалин и 38% от пациентите на плацебо са имали поне 50% подобрение в общиярезултат по НАМ-А от изходното ниво до крайната точка. При контролирани проучвания, по-голяма част от пациентите, лекувани с прегабалин, сасъобщили за замъглено виждане, в сравнение пациентите, лекувани с плацебо, което еотзвучало в повечето случаи при продължително прилагане. Проведени са офталмологичниизследвания (включително изследване на зрителна острота, стандартно изследване назрителното поле и разширен фундоскопски преглед) при повече от 3 600 пациенти в рамкитена контролирани клинични проучвания. При тези пациенти зрителната острота е намалена при6,5% от пациентите, лекувани с прегабалин и при 4,8% от пациентите, лекувани с плацебо.Промени в зрителното поле са установени при 12,4% от лекуваните с прегабалин и 11,7% отлекуваните с плацебо пациенти. Фундоскопски промени са наблюдавани при 1,7% отлекуваните с прегабалин и 2,1% от лекуваните с плацебо пациенти.*Фармакокинетични свойства Стационарните фармакокинетични показатели на прегабалин са сходни при здрави доброволци,пациенти с епилепсия, получаващи антиепилептични лекарства, и пациенти с хронична болка. Абсорбция: Прегабалин се резорбира бързо при приложение на гладно с пикови плазмени концентрации,настъпващи в рамките на един час след приложение както на еднократна доза така и намногократни дози. Пероралната бионаличност на прегабалин се очаква да е ?90% и енезависима от дозата. След повторен прием стационарно състояние се достига в рамките на 24до 48 часа. Скоростта на резорбция на прегабалин намалява при прием с храна, което води допонижение на С max с около 25-30% и забавяне на t max до приблизително 2,5 часа. Приемът напрегабалин с храна, обаче, няма клинично значим ефект върху степента на резорбция напрегабалин. Разпределение: Предклинични проучвания показват, че прегабалин преминава през кръвно-мозъчната бариерана мишки, плъхове и маймуни. Доказано е, че прегабалин преминава през плацентата приплъхове и се открива в млякото на кърмещи плъхове. При хора обемът на разпределение напрегабалин след перорален прием е приблизително 0,56 l/kg. Прегабалин не се свързва сплазмените белтъци. Метаболизъм: Метаболизмът на прегабалин при хора е пренебрежимо малък. След прием на дозарадиоактивно белязан прегабалин приблизително 98% от радиоактивността, установена вурината, е била непроменен прегабалин. N-метилираният дериват на прегабалин, основниятметаболит на прегабалин, открит в урината, съставлява 0,9% от дозата. В предклиничнипроучвания не са установени данни за рацемизация на S-енантиомера на прегабалин до неговияR-енантиомер. Елиминиране: Прегабалин се елиминира от системното кръвообращение главно чрез бъбречна екскреция внепроменен вид. Средното време на полуживот на прегабалин е 6,3 часа. Плазменият ибъбречният клирънс на прегабалин са право пропорционални на креатининовия клирънс (вж.точка 5.2 Нарушена бъбречна функция). При пациенти с намалена бъбречна функция или на хемодиализа е необходимо адаптиране надозата (вж. точка 4.2, Таблица 1). Линейност / нелинейност: Фармакокинетичните показатели на прегабалин са линейни в рамките на препоръчителниядневен дозов интервал. Вариабилността на фармакокинетиката на прегабалин междуиндивидите е малка (Фармакокинетика при специфични групи пациенти: Пол Клиничните проучвания показват, че полът не оказва клинично значимо влияние върхуплазмените концентрации на прегабалин. Бъбречно увреждане Клирънсът на прегабалин е правопропорционален на креатининовия клирънс. Освен товапрегабалин се отстранява ефективно от плазмата чрез хемодиализа (след 4-часовохемодиализно лечение плазмените концентрации на прегабалин се понижават с приблизително50%). Тъй като бъбречното елиминиране е главният път на елиминиране, при пациенти снарушена бъбречна функция е необходимо намаляване на дозировката, а след хемодиализа енеобходим допълнителен прием (вж. точка 4.2 Таблица 1). Чернодробно увреждане Не са провеждани специални фармакокинетични проучвания при пациенти с нарушеначернодробна функция. Тъй като прегабалин не претърпява значим метаболизъм и се екскретирапредимно в непроменен вид в урината, нарушената чернодробна функция не би трябвало дапроменя значимо плазмените концентрации на прегабалин. Пациенти в напреднала възраст (над 65 години) Съществува тенденция за намаляване на клирънса на прегабалин с нарастване на възрастта.Това намаление на пероралния клирънс на прегабалин съответства на понижението на клирънсана креатинина, свързано с напредване на възрастта. При пациенти с възрастово обусловенонарушение на бъбречната функция може да се наложи намаляване на дозата на прегабалин (вж.точка 4.2 Таблица 1).*Предклинични данни за безопасност В конвенционални фармакологични проучвания за безопасност при животни прегабалин епоказал добра поносимост в дози, съответстващи на клинично прилаганите. В проучвания затоксичност с повтарящи се дози, проведени при плъхове и маймуни, са били наблюдаваниефекти върху ЦНС, включително хипоактивност, хиперактивност и атаксия. Следпродължителна експозиция на прегабалин, съответстваща на експозиция ? 5 пъти по-голяма отсредната експозиция при хора при максималната препоръчвана клинична доза, се наблюдаваповишена честота на атрофия на ретината, обичайно наблюдавана при плъхове албиноси внапреднала възраст. Прегабалин не е тератогенен при мишки, плъхове или зайци. Фетална токсичност при плъховеи зайци е настъпила само при експозиции, надхвърлящи значително тази при хора. Впренатални/постнатални проучвания за токсичност прегабалин е довел до поява на токсичниефекти върху развитието на поколението при плъхове след експозиции >2 пъти по-големи отмаксималната препоръчвана експозиция при хора. Прегабалин не е генотоксичен въз основа на резултати от серия от in vitro и in vivo проучвания.При плъхове и мишки са били проведени двугодишни проучвания с прегабалин закарциногенност. При плъхове не са наблюдавани тумори след експозиции до 24 пъти по-големиот средната експозиция при хора при максималната препоръчвана клинична доза от 600 mg/ден.При мишки не е била наблюдавана повишена честота на туморите при експозиции, подобни насредната експозиция при хора, но при по-високи експозиции е била наблюдавана повишеначестота на хемангиосарком. Негенотоксичният механизъм на индуцираното от прегабалинобразуване на тумори при мишки включва промени в тромбоцитите и пролиферация наендотелни клетки. Такива тромбоцитни промени не са били установени при плъхове или прихора въз основа на краткосрочни и ограничени дългосрочни клинични данни. Липсватдоказателства, предполагащи риск при хора. При млади плъхове видовете токсичност не се различават качествено от тези, наблюдавани призрели плъхове. Младите плъхове, обаче, са по-чувствителни. При терапевтични експозиции сабили установени клинични прояви от ЦНС като хиперактивност и скърцане със зъби и известнипромени в растежа (преходно потискане на наддаването на тегло). Ефекти върху цикъла наразгонване са били наблюдавани при експозиция, надхвърляща 5 пъти тази при хора.Редуциран отговор към внезапен звуков стимул е наблюдаван при млади плъхове 1-2 седмицислед експозиция при >2 пъти по-голяма от терапевтичната експозиция при хора. Девет седмицислед експозиция този ефект не се наблюдава.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ *Списък на помощните вещества Капсулно съдържимо: Лактоза монохидрат Царевично нишесте Талк Състав на капсулата: Желатин Титанов диоксид (E171) Натриев лаурилсулфат Силициев диоксид, колоиден безводен Пречистена водаПечатно мастило: Шеллак Железен оксид, черен (E172) Пропиленгликол Калиев хидроксид*Несъвместимости Не е приложимо.*Срок на годност: 3 години.*Специални условия на съхранение Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.6.5 Данни за опаковкатаPVC/алуминиеви блистери, съдържащи 14, 21, 56, 84 или 112 (2 х 56) твърди капсули.100 х 1 твърди капсули в PVC/алуминиеви перфорирани еднодозови блистери.100 твърди капсули в PVC/алуминиеви блистери (неперфорирани).Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работаНяма специални изисквания.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Pfizer Limited,Ramsgate Road,Sandwich,KentCT13 9NJВеликобритания 
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.
Етикети: С РЕЦЕПТА