Меню
Количка

ТИОКТАЦИД табл 600 мг x 30 бр

Thioctacid 600 НR 600 mg 30 film-coated tablets / Тиоктацид 600 НR 600 мг 30 филмираии таблети - Лекарства с рецепта
ТИОКТАЦИД табл 600 мг x 30 бр
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
19.72 лв.
Mоже да бъде закупен с рецепта на място в Аптеки Мирабел

THIOCTACID HR  / ТИОКТАЦИД се прилага при диабетна полиневропатия, състояния съпроводени с повишаване нивото на пероксинитрит и други свободни радикали в организма - множествена склероза, хора работещи и живеещи до открити мини, особенно активни пушачи, хора живещи в райони с особенно интензивен автотрафик и др.

Thioctacid 600 НR 600 mg 30 film-coated tablets 

Тиоктацид 600 НR 600 мг 30 филмираии таблети 

Тиоктова киселина Thioctic acid

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯПрочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителнн въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го давате на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Ващия лекар или фармацевт.В тази листовка: 1. Какво представлява Тиоктацид 600 НR и за какво се използва 2. Преди да приемете Тиоктацид 600 НR 3. Как да приемате Тиоктацид 600 НR 4. Възможни нежелани реакции 5. как да съхранявате Тиоктацид 600 НRДопълнителна информация 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТИОКТАЦИД 600 НR И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА Активното вещество на Тиоктацид 600 НR - тиоктовата киселина, е вещество, което се отделя в организма при обмяната на веществата и повлиява определени обменни процеси в организма. Тиоктовата киселина притежава и антиоксидантни свойства, които предпазват нервните клетки от реакция с разпадни продукти. Тиоктацид 600 HR се прилага за лечение на симптомите на периферната (сензомоторна) диабетна полиневропатия.2. ПРЕДИ ДА ПРИЕ МЕТЕ ТИОКТАЦИД 600 НR Не приемайте Тиоктацид 600 НR: - при данни за свръхчувствителност към тиоктовата киселина или към някое от помощните вещества.Обърнете специално виимание при употребата на Тиоктацид 600 НR Не се изискват спецнални предпазни мерки при употреба. След прием на Тиоктацид 600 HR, може да се забележи необичайна миризма на урината, което няма клинично значение.Деца: Деца и подрастващи не бива да се лекуват с Тиоктацид 600 НR, поради липсата на достатъно опит в тази възрастова група.Прием на други лекарства Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта. Моля имайте предвид, че това се отнася и за лекарства, употребявани наскоро. При едновременна употреба с Тиоктацид 600 НR отпада действието на цисплатината (противораково средство). Тиоктовата киселина е метален хелатор. Поради това от основни съображения лекарственият продукт не трябва да се приема едновременно с метални съединения (напр. продукти на желязото, магнезия, млечни продукти, поради съдържащия се в тях калций), тъй като може да неутрализира действието им. Ако Тиоктацид 600 НR се приема зо минути преди закуска, продукти на желязото и магнезия може да се приемат едва иа обяд или вечеря. Може да бъде засилено понижаващото кръвната захар действие на антидиабетните лекарствени продукти (инсулин и/или други антидиабетни продукти). Поради това, особено в началото на лечението с Тиоктацид 600 НR, се препоръчва по-чест контрол на кръвната захар. За да се избегнат симптомите на хипогликемия, в някои случаи може да се наложи намаление на дозата на инсулина, съотв. на оралните антидиабетни лекарствени продукти, съгласно предписанията на лекувашия лекар.Прием на Тиоктацид 600 НR с храни и напитки Редовната употреба на алкохол представлява значителен рисков фактор за възникване и прогресиране на невропатична клинична картина и може да доведе до намаляване на успеха от лечението с Тиоктацид 600 НR. Поради това е препоръчително пациенти с диабетна полиневропатия да избягват употребата на алкохол. Това важи и за свободните от лечение интервали.Бременност и кърмене Посъветвайте се с Вашия лекар нли фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Съгласно основните принципи на медикаментозното лечение, даден лекарствен продукт може да се предписва на бременнн и кърмещи жени само след строга преценка на съотношеннето полза/риск. Следователно, бременнн и кърмещи жени трябва да се лекуват с тиоктова киселина, само след внимателна преценка на лекуващия лекар, тъй като няма достатъчно опит с пациенти от тези групи. Проведените проучвания с животни не показват нарушения в репродуктивността или увреждащо плода действие. Няма данни за преминаване на лекарствения продукт в майчиното мляко.3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТИОКТАЦИД 600 HR Винаги приемайте Тноктацид 600 НR точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. В случай, че Вашия лекар не Ви е предписал нещо друго: Дневната доза е една филмирана таблетка Тиоктацид 600 НR (еквивалентна на 600 mg тиоктова киселина) като единична доза, приблизително половин час преди първото хранене.Начин на приложение Филмираните таблетки Тиоктацид 600 НR трябва да се приемат цели, несдъвкани, с достатъчно количество течност на празен стомах. Едновременният прием с храна може да доведе до намалена абсорбция на тиоктовата киселина. Затова се препоръчва цялата дневна доза да се приема наведнъж преди закуска, особено за пациенти, показващи удължен стомашен пасаж.Продължителност на лечеиието: Може да се наложи да приемате Тиоктацид 600 HR през целия си живот, тъй като диабетната невропатия е хронично заболяване. Вашият лекар ще прецени индивудуално за Вас продължителността на лечението Ви. Ако Ви се струва, че действието на Тиоктацид® 600 НR е много силно или недостатъчно силно, моля посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.Ако сте приели повече от необходимата доза Тиоктацид 600 НR В случаи на предозиране може да се появи гадене, повръщане и главоболие. В изолирани случаи след прием през устата на дози по-високи от 10 g тиоктова киселина, особено в комбинация с висока консумация на алкохол, са наблюдавани тежки, понякога животозастрашаващи симптоми на отравяне (като напр. генерализирани пристъпи, тежки нарушения на киселинно-алкалното равновесие, водещи до лактатна ацидоза и/или сериозни нарушения в кръвосъсирването). Поради това, при най-малкото съмнение за отравяне с Тиоктацид 600 НR (напр. > 10 таблетки от 600 mg при възрастни и > 50 mg/kg телесно тегло при деца) се налага незабавна хоспитализация и предприемане на общи терапевтични мерки в случай на отравяне (напр. предизвикване на повръщане, промивка на стомаха, прием на активен въглен и др.). Лечението на възможните симптоми на отравянето трябва да е в съответствие с принципите на съвременното интензивно лечение и да се провежда симптоматично.Aко сте пропусналн да приемете Тиоктацид 600 НR Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропусната таблетка. Приемете следващата, както обикновено и продължете курса на лечение.Aко сте спрели приема на Тиоктацид 600 НR Не прекъсвайте приема на Тиоктацид 600 НR преди първо да сте се посъветвали с Вашия лекар. В противен случай може да се стигне до влошаване на симптомите Ви. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕAIЩИИ Както всички лекарства, Тиоктацид 600 НR може да предизвика нежелани реакцни, въпреки че не всеки ги получава. Нежеланите реакции са класифицирани в зависимост от честотата, според следните условности: Много чести: Засягат повече от 1 на 10 лекуванн пацненти Чести: Засягат по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациенти Нечести: Засягат по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани пациенти Редки: Засягат по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 лекувани пациенти Много редки: Засягат по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациенти, включват случаите с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).Храносмилателна система Чести: гадене; Много редки: повръщане, коремна болка, болки в червата и диария.Реакции на свръхчувствителност Много редки: алергични реакции като кожен обрив, копривна треска (уртикария) и сърбеж.Нервна система Чести: чувство за замайване или световъртеж; Много редки: промяна или нарушения на вкуса.Общи нарушения Много редки: поради повишената глюкозна утилизация, нивото на кръвната захар може да се понижи. Във връзка с това могат да се появят хипогликемични симптоми, придружени със замаяност, изпотяване, главоболие и зрителни нарушения.Какви контрамерки трябва да се вземат при нежелани лекарствени реакции? Ако почувствате някои от симптомите на нежеланите лекарствени реакции, описаните по-горе, не използвайте Тиоктацид 600 НR повторно. Моля, информирайте Вашия лекар. Той ще прецени тежеста на нежеланите ракции и ако е необходимо ще предприеме необходимите мерки. При поява на първите симптоми, спрете приема на това лекарство и се свържете незабавно с лекар.Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.5. КАКДА СЪХРАНЯВАТЕ ТИОКТАЦ 600 НR Да се съхранява на място, недостъпно за деца! Да се съхранява под 25 С. Тиоктацид 600 НR трябва да се приема само по лекарско предписание! Тиоктацид 600 НR не трябва да се приема след изтичане на срока на годност, означен върху банката н картонената опаковка! Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Ие изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашнн отпадъци, тъй като те може да са вредни за околната среда. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства.Какво съдържа Тиоктацид 600 НR Всяка филмирана таблетка Тиоктацид 600 НR съдържа: Активно вещество: 600 mg тиоктова киселина; Помощни вещества: Ниско субституирана хидроксипропилцелулоза (5,0-16,0% хидроксипропокси групи), магнезиев стеарат, хидроксипропилцелулоза, хипромелоза, макрогол 6000, талк, титанов диоксид (Е 171), алуминиева сол (Е 104) на хинолиново жълто, алуминиева сол (Е 132) на индигокармин.Как изглежда Тиоктацид 600 НR и какво съдържа опаковката: Банка: Кафява стъклена бутилка, хидролитичен клас 3, с оригинална запушалка от полиетилен. Тиоктацид 600 НR е наличен в опаковки от 30, 60 и 100 филмирани таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.Притежател на разрешението за употреба и производител МEDA Pharma GmbН & Со. KG
Условия на доставка

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.